Najpopularniejsze

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 ze zm.) - dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest MAGIC SUN Monika Prochowska Marzena Wójcik S.C, ul. Komorska 11/15 lok. 5, 04-161 Warszawa, NIP: 1132472162, REGON: 015702443, adres e-mail: kontakt@plecakowo.com.

 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:

 1. zawarcie umowy i jej prawidłowa realizacja,

 2. cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

 1. imię i nazwisko;

 2. płeć;

 3. dane adresowe (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj dostawy);

 4. adres elektroniczny (e-mail);

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza

następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

 1. numer telefonu

 2. NIP

 3. nazwa firmy.

 1. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

 2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwi

 4. korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.

 5. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o.

 6. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

 7. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.


Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu